تلفن :  ۴۴۳۳۳۳۳۶-۰۵۱

          ۰۵۱-۴۴۳۳۳۳۳۷

فکس :  ۸۹۷۸۳۷۲۲-۰۲۱

ایران – خراسان رضوی – سبزوار – کیلومتر ۱۲جاده تهران

شهرک صنعتی شماره یک سبزوار – کارخانه داروسازی طاها


تماس با ما

شماره تماس Phone

نوع تماس Reason
Contact / تماسBuy / خریدOther / غیره

Attachment زمیمه

Robot test* الزامی (required)