دستاوردها و افتخارات

  • واحد نمونه سال ۱۳۹۶
  • اخذ گواهی اصالت تولید
  • عضویت در مجموعه شرکتهای دانش بنیان