تضمین کیفیت:

تضمین کیفیت به عنوان یکی از ارکان اصلی سیستم مدیریت کیفیت مطرح می باشد. در شرکت سرمایه گذاری صنایع مشارکتی طاها (داروسازی طاها) واحد تضمین کیفیت همگام با واحد مسئول فنی، بر طراحی و اجرای صحیح سیستم کیفیت دارویی که در برگیرنده شرایط بهینه ساخت (GMP)  و مدیریت ریسک کیفی است، در تمامی زوایای سازمان نظارت دارد. این واحد تضمین می نماید که فرایندهای تولید در طول چرخه حیات به درستی مدیریت می شوند و شرایط بهینه ساخت، لحاظ میگردد.
سیستم مدیریت کیفیت دارویی موجود در شرکت داروسازی طاها بر پایه مدل های پیشنهادی ICH و PIC/s بنا گردیده است. ترخیص محصول، کالیبراسیون، معتبرسازی، مرور کیفیت سالانه، آموزش، مستندسازی، بازرسی های فنی و حفظ سیستم های کیفی جزء وظایف اصلی این واحد به شمار می رود.