• پروانه بهره برداری از وزارت صنایع به شماره ۳۱۲۵
  • مجوز تولید ملکول پروژسترون از سازمان غذا و دارو
  • گواهی GMP خط ۳ واحد کلین روم برای تولید ملکول پروژسترون از سازمان غذا و دارو
  • مجوز تولید ملکول بتامتازون والرات
  • مجوز تولید مدروکسی پروژسترون استات
  • مجوز تاسیس واحد تولید محصولات نهایی دارویی از وزارت بهداشت
  • واحد نمونه سال ۱۳۹۶ در استان خراسان رضوی
  • گواهی اصالت تولید توسط سندیکای دارویی ایران